Hva er KUPP?

KUPP skal bidra til mer hensiktsmessig legemiddelbehandling gjennom å øke kvaliteten på forskrivningen av legemidler i primærhelsetjenesten.

KUPP – Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter er en undervisningsmetode som vi har utviklet basert på den internasjonalt anerkjente metoden Academic detailing. Kort fortalt går KUPP ut på at spesielt opplærte leger og farmasøyter (såkalte kliniske fasilitatorer) besøker fastlegene én-til-én på legens kontor i arbeidstiden, og har en 20 minutters dialog om de viktigste punktene innen et gitt terapiområde.

Bakgrunn
Begrepet Academic detailing ble i sin tid utviklet av legen Jerry Avorn, som publiserte den første studien i New England Journal of Medicine i 1983. Jerry Avorn har frem til han nylig pensjonerte seg vært professor ved Harvard Medical School i Boston, og har jobbet med Academic detailing hele karrieren.

Avorns idé var enkelt sagt å bruke de samme metodene som legemiddelindustrien benytter for å selge sine produkter, men i stedet for å selge enkeltprodukter fokusere på en uavhengig, faglig basert oppdatering om anbefalt behandling til forskriverne.

Academic detailing og KUPP er altså verktøy som skal fremme en best mulig forskrivningspraksis. KUPP startet sin virksomhet i 2015, og har siden starten gjennomført tre kampanjer. Fjerde kampanje, Riktigere bruk av opioider ved langvarige ikke-maligne smerter startet høsten 2019.

Praktisk gjennomføring
KUPP gjennomføres ved at en gruppe fagpersoner gjennomgår relevant og oppdatert vitenskapelig dokumentasjon på et gitt terapiområde, og deretter lager et kort sammendrag av dette. I tillegg utvikles det noen hovedbudskap med konkrete råd til forskrivere. Dette blir sammenfattet i en kort brosjyre, som er utgangspunktet for en én-til-én samtale mellom forskriver og en spesielt opplært lege eller farmasøyt (klinisk fasilitator).

I en slik samtale er dialog en viktig faktor, og nettopp det at møtet foregår én-til-én gir en unik mulighet til å tilpasse samtalen etter den enkelte forskrivers behov. Dette er kanskje den største forskjellen mellom KUPP og vanlig gruppebasert undervisning. KUPP er Academic detailing tilpasset norske forhold. Målgruppen er fastleger, og vi har definert varigheten av samtalene til 20 minutter, tilsvarende en vanlig pasientkonsultasjon.

Når vi besøker fastleger med KUPP ber vi derfor fastlegene sette av en «time» til oss. På den måten får fastlegen faglig, uavhengig og gratis oppdatering uten å forlate kontoret og med minimal tidsbruk.

Organisering og finansiering
KUPP drives i dag som et samarbeid mellom RELIS og de klinisk farmakologiske enhetene ved St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Oslo universitetssykehus. Administrasjonen for KUPP er lokalisert ved RELIS/Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital i Trondheim.

KUPP finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet. KUPP er uavhengig av farmasøytisk industri, og bestemmer selv både tema for kampanjer og budskapet i kampanjene. KUPP-besøkene gjennomføres av farmasøyter og leger ansatt i RELIS og de klinisk farmakologiske enhetene.

Alle som gjennomfører besøk har erfaring i å gi beslutningsstøtte på legemiddelrelaterte problemstillinger gjennom å vurdere vitenskapelig dokumentasjon og sammenfatte og kommunisere dette til annet helsepersonell. I tillegg har alle som gjennomfører KUPP-besøk gjennomgått kurs i KUPP-metoden samt spesifikk opplæring i forkant av hver kampanje.

Brukerinvolvering er et viktig prinsipp for KUPP. Vi har et oppnevnt medlem fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA) i styringsgruppen for KUPP, og det er alltid minst én fastlege med i gruppen som utarbeider kampanjene. Valg av tema for kampanjene er i stor grad basert på ønsker fra de fastlegene som har mottatt KUPP-besøk tidligere.

Evaluering og dokumentasjon
Frem til sommeren 2020 har vi gjennomført omtrent 4500 besøk hos norske fastleger over hele landet fordelt på fire ulike kampanjer. Alle fastleger som har mottatt besøk er også bedt om å evaluere besøket gjennom et elektronisk evalueringsskjema. Responsraten har variert mellom 55% og 74 % for de ulike kampanjene.

Evalueringene fra fastlegene har vært svært positive. På spørsmålet «Hvordan vil du vurdere at metoden KUPP er egnet til praksisnær produsentuavhengig legemiddelinformasjon?» har mer enn 98 % av respondentene svart «Svært godt egnet» eller «Godt egnet». På spørsmålet «Hvor sannsynlig er det at du ved en senere anledning vil si ja til tilbud om KUPP-besøk om et annet terapiområde?» har 80-90 % av respondentene svart «Svært sannsynlig», mens 10-20 % har svart «Sannsynlig». Andelen som har svart «Usannsynlig» eller «Vet ikke» er 1 %.

Vi er også opptatt av å dokumentere hvilken effekt KUPP har på forskrivingen av legemidler etter gjennomføringen av en kampanje. Etter vår første kampanje, «Riktigere bruk av NSAIDs» kunne vi dokumentere en nedgang i bruk av diklofenak på 16% og 18% i hhv. Tromsø og Trondheim sammenlignet med resten av landet (som ikke mottok besøk og dermed fungerte som kontroller i denne kampanjen).

Resultatene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Clinical Pharmacology og kan leses her . Vi har flere pågående studier som evaluerer effekten av KUPP, og vi forventer publisering av neste artikkel i løpet av 2021.

Våre regioner