KUPP førte til betydelig endring i forskrivning av NSAIDs

KUPP – Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter er en undervisningsform utviklet av RELIS og de kliniske farmakologiske avdelingene i Norge. Metoden er basert på den internasjonalt anerkjente metoden academic detailing, og går ut på at en farmasøyt eller lege fra RELIS eller klinisk farmakologi har en faglig gjennomgang av et terapiområde én-til-én med en fastlege på dennes kontor. Besøkene tar omtrent 20 minutter, og gjennomføres i fastlegens kontortid.

Den første kampanjen ble gjennomført våren 2015 i Trondheim og Tromsø, og hovedbudskapet var at bruken av diklofenak burde reduseres på grunn av risiko for kardiovaskulære bivirkninger. Ved behov for å forskrive NSAIDs burde naproksen foretrekkes, enten alene eller i kombinasjon med en protonpumpehemmer.

I etterkant av kampanjen har vi analysert utleveringsdata fra Reseptregisteret i 12 måneder før og etter at besøkene ble gjennomført, og sammenlignet disse med resten av landet. Resultatene er nå publisert i tidsskriftet European Journal of Clinical Pharmacology (1).

Studien dokumenterer at det umiddelbart etter at besøkene var gjennomført ble en reduksjon i forskrivning av diklofenak på hhv. 16% og 18% i Tromsø og Trondheim sammenlignet med resten av landet. Selv om det i denne perioden var en generell reduksjon i forskrivningen av diklofenak i hele Norge, viste resultatene også at den videre nedgangen i Tromsø og Trondheim var minst like stor som i resten av landet i den 12 måneders oppfølgingsperioden etter besøkene.

Det var en tilsvarende økning i bruken av naproksen etter besøkene, slik at den totale forskrivningen av NSAIDs ikke endret seg. Konklusjonen i studien er at KUPP er en egnet metode for å forbedre kvaliteten på forskrivning i allmennpraksis (1).

Videre arbeid
Etter NSAIDs-kampanjen utarbeidet vi en kampanje om riktigere bruk av antibiotika (2). Denne kampanjen ble etter hvert en del av regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (3), og i løpet av 2016 – 2017 mottok mer enn 2000 av landets fastleger besøk fra KUPP med denne kampanjen.

Høsten 2018 startet den tredje kampanjen, om behandling av diabetes type 2 (4). I løpet av høsten 2018 mottok over 1100 fastleger besøk med denne kampanjen, og vi vil fortsette å besøke fastleger med denne kampanjen i 2019. Vi planlegger også å lansere en ny kampanje i løpet av 2019. I alle kampanjene vi har gjennomført har legene vært svært fornøyde med besøkene, og 98-99% av de som har tatt mot besøk svarer i evalueringen at de ønsker å motta nye besøk innen andre terapiområder.

Per i dag har ikke KUPP ressurser til å tilby besøk til alle landets fastleger, men KUPP er etablert i alle helseregioner, og vi har per i dag omtrent 40 ansatte i RELIS og de kliniske farmakologiske avdelingene som er opplært i metoden. Vi jobber for å sikre finansiering slik at vi kan etablere KUPP som et tilbud for alle landets fastleger.

Publikasjonen i European Journal of Clinical Pharmacology kan i sin helhet leses her.

  1. Langaas H, Hurley E et al. Effectiveness of an academic detailing intervention in primary care on the prescribing of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Eur J Clin Pharmacol 2018. https://doi.org/10.1007/s00228-018-02611-y
  2. Langaas H, Giverhaug T, Dyrkorn R. KUPP – Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter. Riktigere bruk av antibiotika. Utposten 2016; 45(1): 54-5. relis.no
  3. Regjeringen. Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-mot-antibiotikaresistens-i-helsetjenesten/  (Publisert: 7. januar 2016)
  4. Erdal H, Langaas H. Ny KUPP-kampanje: Diabetes type 2 i allmennpraksis. relis.no (Publisert: 19. juni 2018)